Vedtægter Fælles|Værket Bellinge

1 Foreningens navn

FÆLLES|VÆRKET Bellinges venner

 

2 Foreningens hjemsted

Odense SV

 

3 Foreningens formål

Foreningens formål er etablere et udvidet og samlende kultur-og idrætscenter, som er relevant for flest mulige borgere i Brændekilde-Bellinge sogn med tilhørende opland så flest mulige borgere i alle aldre tager del i fællesskabende aktiviteter.

 

4 Medlemskab

4.1 Alle myndige, der går ind for foreningens formål, kan få personligt medlemskab. Registrerede foreninger kan tegne et foreningsmedlemsskab. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er betalt.

 

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

5 Kontingent

5.1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er 100 kr/personligt medlem/år. Foreninger med under 50 medlemmer kan tegne et lille

foreningsmedlemsskab til 500 kr/år og stort foreningsmedlemsskab for foreninger med 50 eller flere medlemmer til 1000 kr/år.

 

5.2 Kontingent opkræves 1 gang årligt og forfalder til betaling senest 3 uger efter modtagelse af opkrævning.

 

5.3. Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingstermin og opkrævningsform.

 

5.4 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 uger efter opkrævning ophører medlemskabet.

 

5.5 Ved udmeldelse har et medlem intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller del af foreningens formue.

 

6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer via den oplyste medlemsmail og foreningens facebook og hjemmeside til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

 

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. Materialet gøres tilgængelig på hjemmeside og facebook.

 

6.4 Alle betalende privat medlemmer over 18 år, der deltager fysisk i generalforsamlingen, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle betalende foreninger fra 1-49 medlemmer har en stemme fra foreningsrepræsentanten, foreninger med 50 og flere medlemmer har to stemmer fra foreningens repræsentanter.

 

6.5 Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsens pladser.

6.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer ske i henhold

til §11. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

6.7 Generalforsamlingens dagsorden

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor

 

6.8 Generalforsamlingen kan afvikles online, hvis der er udefra kommende årsager, der gør man ikke kan samles fysisk.

 

7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen tegner foreningen og har det daglige ledelsesmæssige ansvar for foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

8.2 Bestyrelsen består af 5- 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig med minimum en formand og en kasserer.

 

8.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges. Bestyrelsen er forskudt, således at fire bestyrelsesmedlemmer på den stiftende generalforsamling er valgt for to år og tre er valgt for et år.

 

8.4 Der vælges hvert år én suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperiode indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og eventuelle uoverensstemmelser afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 

8.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

9 Regnskab/økonomi

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

10 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i fællesskab med to andre bestyrelsesmedlemmer, der kan indgå aftaler på foreningens vegne, eller 4 bestyrelsesmedlemmer sammen. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

11 Vedtægtsændringer

11 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål i Brændekilde-Bellinge, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

Godkendt på generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen
Formand
Helene Fast Seefeldt

Vil du gerne have bedre kultur- og idrætsfaciliteter i Bellinge?

Foreningen Fælles|Værket Bellinge arbejder for at sikre politisk og økonomisk opbakning til at skabe bedre rammer for at dyrke fritidsliv i Brændekilde-Bellinge.

Meld dig ind via linket “Bliv medlem”. Det koster 100 kr for et personligt medlemskab om året.

l

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153