Vedtægter Fælles|Værket Bellinge

§1 Foreningens navn
Fælles|Værket Bellinge

§2 Foreningens hjemsted
Odense SV

§3 Foreningens formål
Foreningens formål er at få etableret og drive et kultur- og idrætscenter, som et sted med fokus på idræt og kultur, og dette via kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Brændekilde-Bellinge og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe forpligtende fællesskaber.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret på foreningens fællesmail. Udmeldelse af foreningen sker via en mail til foreningens fællesmail.

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer via den oplyste medlemsmail og foreningens facebook og hjemmeside til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. Materialet gøres tilgængelig på hjemmeside og facebook.

5.4 Stemmeret. Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

5.5 Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen tegner foreningen og har det daglige ledelsesmæssige ansvar for foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig med minimum en formand og en kasserer.

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges. Bestyrelsen er forskudt, således at fire bestyrelsesmedlemmer på den stiftende generalforsamling er valgt for to år og tre er valgt for et år.

7.4 Der vælges hvert år én suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og eventuelle uoverensstemmelser afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i fællesskab med to andre bestyrelsesmedlemmer, der kan indgå aftaler på foreningens vegne, eller 4 bestyrelsesmedlemmer sammen. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling
november 2019, Bellinge

 

På vegne af bestyrelsen
Formand
Helene Fast Seefeldt

Hvordan kan jeg hjælpe?

Fælles | Værket Bellinge er som andre kultur- og idrætscentre afhængig af frivillige hænder, bidrag og hjælp for at projektet skal lykkedes – og for at vi alle kan få et fantastisk sted i Bellinge by.

Vi er allerede en gruppe af frivillige fra Bellinge og omegn, der er igang med projektet. Hver især har vi nogle kompetencer, som bidrager til projektet og sammen forsøger vi at løfte i flok for at Fælles | Værket Bellinge kan blive en realitet.

Men vi kunne sagtens bruge endnu flere frivillige hænder, bidrag og anden hjælp.

Så hvis du har en god idé, indsigt i hvordan man får drevet et sådan projekt videre eller på anden både kan bidrage, så tøv ikke med at tage fat i os.

Nedenfor kan du se nærmere info for mail eller telefonnummer.

l

STØTTEERKLÆRING

Send en mail

RING TIL OS

+45 25 72 12 73

Fælles | Værket Bellinge

Et banebrydende sted, der sætter nye standarder for, hvordan man interagerer med hinanden som borgere og som erhvervsliv.

Kontakt:
info@fællesværket.nu 
+45 25 72 12 73
CVR: 40943153